VICTORIA GATE /

EUROPEAN MAIN ENTRANCE DESIGN COMPETITION 2016
SANSIRI PHATTANAKARN 30

Ativich Kulngamnetr

Parin Songkhuntae

VICTORIA GATE

ประตูแห่งความชัยชนะ แสดงออกถึงตัวตนและความภาคภูมิใจของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของความมุ่งมั่นและความมีรสนิยม ความโหยหาอดีตอันรุ่งเรืองถูกสะท้อนออกมาผ่านรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งมีวิวัฒนาการของความรุ่งเรืองทางสถาปัตยกรรมอย่างยาวนาน ประตูแห่งชัยชนะจึงจะเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญของ โครงการแสนสิริพัฒนาการ 30

ประสบการณ์ของผู้เข้าสัมผัสโครงการ ถือเป็นแนวคิดสำคัญในการกำหนดรูปแบบ ตำแหน่ง และการสัมผัสรับรู้ถึงความพิเศษของโครงการ ซึ่งคำนึงถึงการรับรู้ในแต่ละสัมผัสอย่างเป็นลำดับ โดยระยะสัมผัสทางสายตา ถูกออกแบบให้พื้นที่ส่วนหน้าของโครงการ มีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ ด้วยร่มไม้ใหญ่จามจุรี ที่อยู่ตลอดแนวรั้วภายนอกโครงการที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเป็นสัมผัสอันร่มและโล่งภายในตัวเมืองอันแออัด สะดุดตาด้วยซุ้มทางเข้าที่มีขนาดใหญ่และกว้าง เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนความรู้สึกของผู้เข้าชม จากโลกปัจจุบัน ให้ค่อยเข้าสู่โลกอันซิวิไลต์

รูปแบบของซุ้ม เป็นการลดทอนให้เป็นซุ้มประตูที่มีความทันสมัยและเฉียบคม มีจุดรักษาความลอดภัยป้องกันอันตรายจากภายนอก จากนั้นจึงค่อยเคลื่อนผ่านกาลเวลาสู้ซุ้ม Colonnade ที่งดงาม ออกแบบโดยลดทอนจากสถาปัตยกรรมกรีกโรมันในระยะระหว่างประตูทั้งสอง การภูมิสถาปัตยกรรมเป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการย้อนเวลาของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ที่ถูกลดทอนจากปัจจุบัน โกธิค คลาสสสิค และกรีกโรมัน ลอดซุ้ม colonnade เพื่อผ่านเข้าสู้วงเวียนเข็มทิศ ที่จะเป็นสัญลักษณ์ถึงการเดินทางไปในโครงการที่มีกลิ่นอายแบบตะวันตก ความสำคัญของซุ้มColonnade คือการเป็นประตูต้อนรับผู้ชนะกลับบ้าน และการสร้างฉากหลังที่สวยงามให้กับสวนของโครงการ เพื่อให้ทางเข้าโครงการสร้างความสวยงามจากทั้งภายในและภายนอกโครงการ

สัมผัสพิเศษของความสดชื่นเกิดขึ้นจากการบรรจงเพิ่มองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมจากร่มต้นไม้ สู่บ่อนำ้ พุ่มไม่ และนำ้พุตามลำดับ ความพิเศษของแสนสิริ พัฒนาการ 30 จึงเป็นการสร้างสัมผัสที่พิเศษอันแตกต่าง เพื่อความสุนทรียอันสูงสุดของความสำเร็จ


TH

YEAR

2016

LOCATION

Sansiri Phatatnakarn 30

 

Bangkok , THAILAND

Landscape 

CLIENTS

TYPE

2nd Prize Winner

-- m2

STATUS

SCALE

plate-A2-01
VG-02
VG-03
VG-01